Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

TỔNG HỢP NHỮNG NGÀY ĐÓN TẾT


NĂM MỚI- CHIÊU CŨ:
Đầu năm 2012, tôi vào mạng và tham gia trò chơi rút thăm trúng thưởng. Sau 1 tháng, nhận được Email:
      You've won 967,932 Euro in the Irish Sweepstakes draw edition of 25/01/12. To claim this sum & for further directives, send an E-mail to irishtn@qq.com & provide the following information:
*Full Names:
*Contact Address
*Telephone Number(s)/Fax.
*Age
Kind regards,
Irish Sweepstakes


Bạn đã giành được 967.932 Euro trong phiên bản vẽ Ailen Rút thăm trúng thưởng 25/01/12. Để yêu cầu này được tổng hợp cho chỉ thị hơn nữa, gửi E-mail irishtn@qq.com và cung cấp các thông tin sau đây:
* Họ và Tên:
* Địa chỉ liên hệ
* Số điện thoại (s) / Fax.
* Tuổi
Thân chào,
Ailen Rút thăm trúng thưởng
”.

       Tất nhiên, tôi trả lời ngay theo yêu cầu của Ailen/
Ngay lập tức nhận được 1 thư:
ref#:gab/999/irish/000
January 27, 2012
With reference to the notification you received, your email address was selected randomly and attached to the winning ticket, this makes you qualified to receive 967,932 Euro in cash. To claim the sum, you are expected to choose the mode of with which your prize is to be remitted, we have two options enlisted below which you are expected to choose from:

1) Check Delivery (provide full names, phone number & contact address, occupation).
2) Bank Transfer (Provide full names, contact address, bank account details & a scan copy of I.D/license).

Indicate an option of release from the ones you have been provided with, and provide details relevant to the option you have choosen.
Endeavour to respond soon.

Kind regards,
Brian O'Connel
ILS Claims desk
======
ref #: gab/999/irish/000
27 Tháng 1, 201
2

Với tham chiếu đến thông báo bạn nhận được, địa chỉ email của bạn đã được lựa chọn ngẫu nhiên và gắn liền với vé máy bay chiến thắng, điều này làm cho bạn đủ điều kiện để nhận được 967.932 Euro tiền mặt. Để yêu cầu bồi thường số tiền, bạn sẽ được dự kiến ​​sẽ lựa chọn phương thức giải thưởng của bạn phải nộp, chúng tôi có hai lựa chọn gia nhập dưới đây mà bạn dự kiến ​​sẽ lựa chọn:

1) Kiểm tra Giao hàng tận nơi (cung cấp tên đầy đủ, số điện thoại và địa chỉ liên lạc, nghề nghiệp).
2) Chuyển giao Ngân hàng (Cung cấp họ tên, địa chỉ liên lạc, chi tiết tài khoản ngân hàng bản sao scan ID / giấy phép).

Cho biết một lựa chọn phát hành từ những người bạn đã được cung cấp, cung cấp thông tin chi tiết có liên quan đến các tùy chọn mà bạn đã chọn.

Cố gắng trả lời sớm.

Thân chào,
Brian O'Connel
ILS bố bàn
   Tôi lựa chọn cách 1) và trả lời:
Thank you, Mr. Brian O'Connell
Here are my choices for the award:
Checking delivery:
* Full Names:                      Hung danmanh
* Contact Address:             aaaaa - Hanoi - Vietnam.
* Telephone Number (s)  :. (84) bbbbbbbbbb
*  Profession:                      Computer Repair PC.
  
Cắn câu rồi đây. Tôi nhận 1 thư nữa. Chiêu này nguyên hình là 1 vụ lừa đảo:

ref#:gab/999/irish/000
January 28, 2012
Since you did not participate in the sweepstakes by purchasing our draw tickets (rather you were selected as winner via our random selection process), you will be expected to pay the charge needed to facilitate the delivery of your prize check.

The delivery charge as enlisted below, covers all expenses required in facilitating the delivery of your check.

Standard delivery (48 Hours)
Insurance, VAT & Delivery:........ $647 US Dollars
This amount cannot be deduced from your won sum, as the entire amount has been insured to its fullest value, this is the policy under which this program is perated.Relevant details on how this amount is to be remitted will be provided prior to your response. 
Kind regards,Brian O'Connel
ILS Claims desk
-----
Dịch:
ref #: gab/999/irish/000
Ngày 28 tháng 1 năm 2012

Vì bạn đã không tham gia vào các chương trình rút thăm trúng thưởng bằng cách mua vé máy vẽ của chúng tôi (chứ không phải bạn đã được lựa chọn là người chiến thắng thông qua quá trình lựa chọn ngẫu nhiên của chúng tôi), bạn sẽ trả phí cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các kiểm tra giải thưởng của bạn.

Phí giao hàng như gia nhập dưới đây, bao gồm tất cả các chi phí cần thiết trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp các kiểm tra của bạn.

Phân phối tiêu chuẩn (48 giờ)
Bảo hiểm, thuế VAT và giao hàng :........ $ 647 đô la Mỹ

Số tiền này không thể được rút ra từ tổng hợp chiến thắng của bạn, như là toàn bộ số tiền đã được bảo hiểm giá trị tối đa của nó, đây là chính sách mà theo đó chương trình này hoạt động.

Chi tiết liên quan về việc làm thế nào số tiền này phải nộp sẽ được cung cấp trước khi trả lời của bạn.

Thân chào,
Brian O'Connel
ILS
Claims bàn.
--------
            Tôi có thể kéo dài cuộc chơi nếu chấp nhận trả $ 647 (USD). Thôi thì cũng gửi vài dòng cám ơn cho phải phép:
This game is old. Thanks!
Thank you very much.


           Tịt ngòi. Chẳng còn cái thư nào tiếp nữa. Trò chơi kết thúc.BẠN BÈ VÀ MỘT THOÁNG THÚ VỊ:
7 ngày tết. Nhiều niềm vui đã đến. Bảng thống kê cho thấy, cả 51 bài bên Blogspot đều được độc giả xem đến, bên Wordpress thưa thớt hơn.

Một Email:
i have visited this site a couple of times now and i have to tell you that i find it quite nice actually. keep it up!
Tôi đã truy cập trang web này một vài lần và tôi phải nói với bạn rằng tôi tìm thấy nó khá tốt đẹp thực sự. Hãy giữ cho nó (phát triển) lên!
 Sau 2 bài vể rượu, một bạn gửi cho tôi ảnh say:
Một thoáng thú vị với Thu Giang:

Một liên kết Bửu Quang để lên Tây Nguyên xem voi, xem hái cà phê:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét