Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

TỰ CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP+Tù xoa bãp: Ngư­êi bÖnh tù xoa bãp cho m×nh, ®Çu tiªn lµ ph¶i g·i ®Çu, dïng 2 bµn bµn tay g·i tõ phÝa trư­íc ra phÝa sau trªn 10 lÇn.

-Xoa m¾t: Dïng ngãn trá hoÆc ngãn c¸i vßng quanh m¾t tõ ®Çu l«ng mµy ®Õn cuèi l«ng mµy tõ 5-7 lÇn. §éng t¸c nµy cã t¸c dông t¨ng thÞ lùc cña m¾t.

-Xoa tai: Dïng 2 bµn tay ¸p vµo tai, 2 kÏ ngãn tay ®­a tõ dư­íi x¸t lªn trªn vµ tõ trªn x¸t xuèng  d­ưíi 5-7 lÇn. Phưo­ng ph¸p  nµy ®· t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c huþªt ch÷a bÖnh ®iÕc.

-¸p mµng nhÜ: 2 bµn tay ¸p vµo tai vµ bá ra, sau ®ã l¹i lµm l¹i. §éng t¸c nµy cã t¸c dông chèng tho¸i ho¸ mµng nhÜ vµ ngư­êi bÖnh nghe ®­ưîc tèt h¬n.

-2 bµn tay ¸p vµo tai, ngãn tay bËt sau g¸y, ®éng t¸c nµy lµm cho c©n b»ng  c¬ thÓ, gióp cho ngư­êi bÖnh dÔ ngñ, kh¶ n¨ng nghe dÔ dµng h¬n.

-Xoa mòi: Dïng 2 bµn tay x¸t tõ ch©n c¸nh mòi lªn trªn mòi, x¸t nãng 2 bµn tay råi ¸p vµo, x¸t lªn, xuèng tõ 10-20 lÇn. §éng t¸c nµy chèng c¸c bÖnh nghÑt mòi.

-Ên c¸nh mòi: Ên mét bªn, hÝt mét bªn ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng thë cña 2 bªn c¸nh mòi.

-Xoa miÖng: Dïng tay ¸p vµo vïng miÖng, x¸t tõ miÖng ®Õn mang tai, mçi lÇn 5-10 lÇn. Sau ®ã quay lư­ìi, ®éng t¸c nµy cã t¸c dông lµm ¨n ngon h¬n, quay theo chiÒu kim ®ång hå hoÆc ngư­îc chiÒu kim ®ång hå.

-Gâ r¨ng: 2 hµm r¨ng gâ vµo nhau 5-10 lÇn, cã t¸c dông lµm cho th©n khÝ khoÎ.

-§éng t¸c quay lư­ìi vµ gâ r¨ng: ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch ¨n ngon.

+X¸t cæ: X¸t tõ trªn xuèng d­ưíi chống c¶m m¹o. Xoa vïng thư­îng tiªu, trung tiªu, h¹ tiªu, cã t¸c dông lµm cho phæi, tim, gan, l¸ch, d¹ dµy, thËn, ruét, bµng quang, cã t¸c dông kÝch thÝch tiªu ho¸, ¨n ngon miÖng. C¸ch lµm: ®Æt 2 bµn tay x¸t tõ vïng bông, 2 bµn tay Ên  lªn nhau, hoÆc n¾m tay, tay tr¸i ®Ì tay ph¶i xoay trßn. Nh÷ng ®éng t¸c nµy cßn cã thªm t¸c dông như­ Ýt ®i tiÓu vµo ban ®ªm, ®¸i dÇm ë trÎ em.

B¹i LiÖt Nöa Ng­Ưêi
-         Ch÷a  b¹i liÖt nöa ngư­êi, co cøng, dïng phô tö 40g - ng©m r­ư­îu 7 ngµy cho uèng (Hµnh gi¶m tr©n nhu) - hoÆc s¾c uèng dÇn.
-         Ch÷a bÖnh nÆng hư­ tho¸t quyÕt l¹nh (h¹ huyÕt ¸p, truþ tim m¹ch); phô tö chÕ 20g, S©m Caoly hay cam th¶o n­íng 12g s¾c uèng.

S¸ch tham kh¶o: NXB HµNéi 1/1998,
«ng TrÇn V¨n Th­ưêng – 182 – B¹ch Mai cung cÊp.

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

TOÁN RỜI RẠC VÀ GIẢI ABEL NĂM 2012Dưới đây là bài phỏng vấn ông Endre Szemredi, giải thưởng Abel 2012, thực hiên bỏi GABOR STOCKER (on http://www.index.hu). Nhà toán học Hungary đã cho chúng ta hiểu toán rời rạc như thế nào và thêm yêu toán học nói chung. Tình yêu đối với bộ môn toán, từ số cộng đầu tiên 1 với 1 là 2 (1+1=2), tới những tích phân nhiều lớp, là giai đoạn cả cuộc đời. Tình yêu say đắm giữa nam và nữ: