Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

TỰ CHỮA TĂNG HUYẾT ÁP+Tù xoa bãp: Ngư­êi bÖnh tù xoa bãp cho m×nh, ®Çu tiªn lµ ph¶i g·i ®Çu, dïng 2 bµn bµn tay g·i tõ phÝa trư­íc ra phÝa sau trªn 10 lÇn.

-Xoa m¾t: Dïng ngãn trá hoÆc ngãn c¸i vßng quanh m¾t tõ ®Çu l«ng mµy ®Õn cuèi l«ng mµy tõ 5-7 lÇn. §éng t¸c nµy cã t¸c dông t¨ng thÞ lùc cña m¾t.

-Xoa tai: Dïng 2 bµn tay ¸p vµo tai, 2 kÏ ngãn tay ®­a tõ dư­íi x¸t lªn trªn vµ tõ trªn x¸t xuèng  d­ưíi 5-7 lÇn. Phưo­ng ph¸p  nµy ®· t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c¸c huþªt ch÷a bÖnh ®iÕc.

-¸p mµng nhÜ: 2 bµn tay ¸p vµo tai vµ bá ra, sau ®ã l¹i lµm l¹i. §éng t¸c nµy cã t¸c dông chèng tho¸i ho¸ mµng nhÜ vµ ngư­êi bÖnh nghe ®­ưîc tèt h¬n.

-2 bµn tay ¸p vµo tai, ngãn tay bËt sau g¸y, ®éng t¸c nµy lµm cho c©n b»ng  c¬ thÓ, gióp cho ngư­êi bÖnh dÔ ngñ, kh¶ n¨ng nghe dÔ dµng h¬n.

-Xoa mòi: Dïng 2 bµn tay x¸t tõ ch©n c¸nh mòi lªn trªn mòi, x¸t nãng 2 bµn tay råi ¸p vµo, x¸t lªn, xuèng tõ 10-20 lÇn. §éng t¸c nµy chèng c¸c bÖnh nghÑt mòi.

-Ên c¸nh mòi: Ên mét bªn, hÝt mét bªn ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng thë cña 2 bªn c¸nh mòi.

-Xoa miÖng: Dïng tay ¸p vµo vïng miÖng, x¸t tõ miÖng ®Õn mang tai, mçi lÇn 5-10 lÇn. Sau ®ã quay lư­ìi, ®éng t¸c nµy cã t¸c dông lµm ¨n ngon h¬n, quay theo chiÒu kim ®ång hå hoÆc ngư­îc chiÒu kim ®ång hå.

-Gâ r¨ng: 2 hµm r¨ng gâ vµo nhau 5-10 lÇn, cã t¸c dông lµm cho th©n khÝ khoÎ.

-§éng t¸c quay lư­ìi vµ gâ r¨ng: ®Òu cã t¸c dông kÝch thÝch ¨n ngon.

+X¸t cæ: X¸t tõ trªn xuèng d­ưíi chống c¶m m¹o. Xoa vïng thư­îng tiªu, trung tiªu, h¹ tiªu, cã t¸c dông lµm cho phæi, tim, gan, l¸ch, d¹ dµy, thËn, ruét, bµng quang, cã t¸c dông kÝch thÝch tiªu ho¸, ¨n ngon miÖng. C¸ch lµm: ®Æt 2 bµn tay x¸t tõ vïng bông, 2 bµn tay Ên  lªn nhau, hoÆc n¾m tay, tay tr¸i ®Ì tay ph¶i xoay trßn. Nh÷ng ®éng t¸c nµy cßn cã thªm t¸c dông như­ Ýt ®i tiÓu vµo ban ®ªm, ®¸i dÇm ë trÎ em.

B¹i LiÖt Nöa Ng­Ưêi
-         Ch÷a  b¹i liÖt nöa ngư­êi, co cøng, dïng phô tö 40g - ng©m r­ư­îu 7 ngµy cho uèng (Hµnh gi¶m tr©n nhu) - hoÆc s¾c uèng dÇn.
-         Ch÷a bÖnh nÆng hư­ tho¸t quyÕt l¹nh (h¹ huyÕt ¸p, truþ tim m¹ch); phô tö chÕ 20g, S©m Caoly hay cam th¶o n­íng 12g s¾c uèng.

S¸ch tham kh¶o: NXB HµNéi 1/1998,
«ng TrÇn V¨n Th­ưêng – 182 – B¹ch Mai cung cÊp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét