Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

NÉT ĐẸP VĂN HOÁ TỪ NHỮNG VIỆC THƯỜNG NGÀY


Đầu năm, các đoàn thể bận rộn với nhiều chương trình hành động. Chúng ta đã vui chất men say của ngày xuân tô thắm đất trời; chúng ta cũng tưng bừng pháo hoa đón chào năm mới. Người về quê hối hả trở lại làm việc. Quê hương – hai tiếng thân thương và rất đỗi tự hào của con dân đất Việt. Nơi ấy, nhiều gia đình là hậu phương lớn, có nửa trái tim mình, có người yêu ở đó; có ông, bà, bố, mẹ già mái tóc bạc phơ và lũ con thơ cắp sách tới trường; có mái đình làng rồng uốn cong cong, có cây đa và luỹ tre xanh, con đò sang bến. Mùa xong, chiều về, vang vọng tiếng sáo diều ngân nga. Êm ả cuộc sống thanh bình.

Tha hương, mỗi đứa một phương. Thế là quê hương thứ hai hình thành. Tôi được tham dự cuộc họp về phong trào “Toàn đân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư” năm 2012.
Phải thừa nhận rằng phong tục, tập quán đã sinh ra văn hoá. Những việc thường ngày, khi trở thành phong tục cũng trở thành văn hoá. Nét đẹp từ lễ hội truyền thống, từ những vần thơ, điệu nhạc, từ ca dao, tục ngữ, từ cổng làng…. là dấu ấn của văn hoá:


Cổng làng Chanh thôn, Văn Nhân, Phú Xuyên, HN - biết bao làng quê VN cũng có cổng làng thế này: (Văn hoá “thôn – làng – xã” được chiết xuất thành hai câu đối trước cổng làng)

Xin gửi vài vần thơ đến quê hương thứ hai của tôi, và (được phép) trích dẫn “chương trình hành động….”. Mời các bạn tham khảo:
Ngày xưa bến nước, sân đình
Con đò sang bến, đó là quê tôi
Hôm nay, hối hả đất này
Quỳnh Mai quê mới tháng ngày dựng xây
Đảng -Dân, trách nhiệm tràn đầy
Văn minh, thanh lịch ấy là tình thương
Cộng đồng – đoàn kết - kỷ cương
Quê hương hai tiếng ngọt ngào Quỳnh Mai./
                             Ch­Ư¬ng tr×nh hµnh ®éng n¨m 2012
TiÕp tôc n©ng cao chÊt lƯîng phong trµo “TD §KXD §SVH”
HƯëng øng “N¨m an toµn giao th«ng”

§Ó phong trµo “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa” ®ược ®Èy m¹nh, rÊt cÇn cã sù tËp trung l·nh ®¹o vµ cã thªm gi¶i ph¸p ®ång bé. T¹i héi nghÞ nµy, chóng ta cïng nhau x©y dùng chư­¬ng tr×nh hµnh ®éng n¨m 2012 víi chñ ®Ò “N¨m An toµn giao th«ng” vµ x©y dùng nÕp sèng §« thÞ v¨n minh, thùc hiÖn viÖc cư­íi, viÖc tang an toµn, tiÕt kiÖm, tiÕn bé, gãp phÇn n©ng cao chÊt lưîng phong trµo  “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa” víi môc tiªu, gi¶i ph¸p sau:
I. Môc tiªu:
1. TiÕp tôc n©ng cao nhËn thøc vÒ vai trß t¸c dông cña phong trµo “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa”, x©y dùng “Ng­ưêi Hµ Néi thanh lÞch – v¨n minh”, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh §« thÞ.
2. TiÕp tôc vËn ®éng c¸n bé, nh©n d©n hưëng øng vµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­ư¬ng ®¹o ®øc – phong c¸ch Hå ChÝ Minh”, ph¸t huy truyÒn thèng ngµn n¨m v¨n hiÕn cña Thñ ®« “Thµnh phè v× hßa b×nh”
3. TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua yªu nư­íc, phÊn ®Êu hoµn thµnh c¸c chØ tiªu Kinh tÕ – X· héi n¨m 2012 gãp phÇn ®ư­a NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp vµo cuéc sèng.
4. TÝch cùc tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n hưëng øng viÖc chØ ®¹o cña Thµnh phè vµ kÕ ho¹ch cña quËn Hai Bµ Trưng vÒ viÖc lÊy n¨m 2012 lµ “N¨m An toµn giao th«ng”.
II. Néi dung vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn:
1. T¨ng cưêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn phæ biÕn gi¸o dôc ph¸p luËt, vËn ®éng nh©n d©n “Sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt”:
- B»ng nhiÒu h×nh thøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ®Ó nh©n d©n hiÓu biÕt c¸c chñ trư¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt Nhµ nư­íc, c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp. Tõ nhËn thøc ®óng míi cã hµnh vi tù gi¸c thùc hiÖn.
2. VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c¸c nghÜa vô c«ng d©n:
- VËn ®éng con em trong gia ®×nh thùc hiÖn tèt NghÜa vô qu©n sù vµ vËn ®éng nh©n d©n tÝch cùc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh D©n qu©n tù vÖ.
- VËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp ®Çy ®ñ nghÜa vô thuÕ, ®¶m b¶o hoµn thµnh chØ tiªu c¸c lo¹i thuÕ n¨m 2012.
- VËn ®éng nh©n d©n ñng hé quü “§Òn ¬n ®¸p nghÜa”, quü “V× ngưêi nghÌo”, quü “Ch¨m sãc ngưêi cao tuæi”, quü “B¶o trî trÎ em”, quü “KhuyÕn häc” vµ c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o, tõ thiÖn ®¹t hiÖu qu¶ cao.
3. VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña c¸c cÊp:
- VËn ®éng nh©n d©n x©y dùng nhµ ë ph¶i xin phÐp x©y dùng, kh«ng lÊn chiÕm ®Êt c«ng, g©y tranh chÊp khiÕu kiÖn vµ chèng c¸c hiÖn tưîng tiªu cùc.
- VËn ®éng nh©n d©n hưëng øng “N¨m an toµn giao th«ng”,  tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn NghÞ quyÕt 34/CP cña ChÝnh phñ: ChÊp hµnh tèt luËt giao th«ng, v¨n hãa giao th«ng, kh«ng tham gia ®ua xe vµ cæ vò ®ua xe tr¸i phÐp; Thùc hiÖn tèt NghÞ ®Þnh 20 - 46 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi, gi÷ g×n trËt tù §« thÞ, kh«ng lÊn chiÕm vØa hÌ lßng ®ưêng, x©y dùng nÕp sèng v¨n minh §« thÞ.
- VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt ChØ thÞ 04/CT-UB cña UBND Thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc Tæng vÖ sinh m«i tr­ưêng đư­êng – xãm – ngâ vµo chiÒu thø 6 hoÆc s¸ng thø 7 hµng tuÇn, xãa qu¶ng c¸o rao vÆt sai quy ®Þnh; ®æ r¸c ®óng giê, ®óng n¬i quy ®Þnh g¾n víi viÖc thùc hiÖn tèt c¸c quy ưíc d©n chñ cña Tæ d©n phè, gãp phÇn cïng x©y dùng Thñ ®« xanh - s¹ch - ®Ñp, v¨n minh – thanh lÞch.
4. VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ, quy ư­íc d©n chñ ë c¬ së g¾n víi viÖc thùc hiÖn c¸c chư­¬ng tr×nh c«ng t¸c vÒ ph¸t triÓn Kinh tÕ – V¨n hãa x· héi vµ An ninh quèc phßng cña phưêng n¨m 2012:
Coi träng viÖc ®¶m b¶o An ninh – ChÝnh trÞ, TrËt tù an toµn x· héi, thưêng xuyªn n©ng cao c¶nh gi¸c, chèng “DiÔn biÕn hßa b×nh” cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, b¶o vÖ vµ x©y dùng §¶ng, x©y dùng ChÝnh quyÒn v÷ng m¹nh.
Tõng tæ d©n phè, khu d©n cư cÇn chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p ®Êu tranh phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi: tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m, cê b¹c, sè ®Ò, phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh ph¸t huy søc m¹nh ®oµn kÕt cña nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngư­êi cai nghiÖn t¸i hßa nhËp céng ®ång.
VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c¸c chØ tiªu vÒ c«ng t¸c DSG§&TE, phÊn ®Êu kh«ng cã ngưêi sinh con thø 3. §¶m b¶o cho trÎ em đư­îc ch¨m sãc søc kháe, tiªm chñng më réng ®Çy ®ñ vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña trÎ em theo LuËt b¶o vÖ, ch¨m sãc trÎ em.
5. §oµn kÕt ph¸t huy truyÒn thèng 1000 n¨m v¨n hiÕn, x©y dùng ng­ưêi Hµ Néi Thanh lÞch – V¨n minh, tÝch cùc hưëng øng c¸c phong trµo vµ c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o, tõ thiÖn:
VËn ®éng nh©n d©n x©y dùng nÕp sèng v¨n minh - thanh lÞch cña ngư­êi Hµ Néi trong sinh ho¹t vµ c«ng t¸c hµng ngµy. §oµn kÕt, t­ư¬ng trî gióp ®ì nhau, c¸c m©u thuÉn ph¸t sinh ®Òu đư­îc hßa gi¶i tõ tæ d©n phè, khu d©n cư tr¸nh khiÕu kiÖn kÐo dµi, ®«ng ngư­êi, v­ưît cÊp.
§Ó thùc hiÖn tèt, phÊn ®Êu ®¹t c¸c tiªu chÝ sau:
Thø nhÊt: Cã lßng tù träng, t«n träng ph¸p luËt, t«n träng con ng­ưêi.
    Cã lßng tù träng, t«n träng ph¸p luËt, t«n träng con ngưêi: nhËn thøc ®óng, cã ®éng c¬, môc ®Ých sèng chÝnh ®¸ng. Thùc hiÖn tèt nghÜa vô c«ng d©n, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt vµ quy ®Þnh cña c¸c cÊp ChÝnh quyÒn, thùc hiÖn tèt c¸c quy ưíc chung cña céng ®ång d©n cư­. TÝch cùc gi÷ g×n vÖ sinh, b¶o vÖ m«i tr­ưêng, c¶nh quan, bµi trõ c¸c hiÖn tưîng mª tÝn, dÞ ®oan, c¸c tÖ n¹n x· héi, h¹n chÕ ®èt vµng m· - b¶o vÖ m«i trư­êng.
Thø hai: lao ®éng cÇn cï, s¸ng t¹o, tiÕt kiÖm.
Cã trÝ thøc, ham häc hái, kh«ng ngõng häc tËp b»ng nhiÒu h×nh thøc vµ rÌn luyÖn, n©ng cao thÓ lùc vµ trÝ lùc, yªu lao ®éng, cã ý thøc tæ chøc kû luËt. Gư¬ng mÉu trong c«ng viÖc vµ cuéc sèng hµng ngµy.
Thø ba: Trung thùc, ®«µn kÕt, gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé.
    Trung thùc, th¼ng th¾n, ®oµn kÕt, tư¬ng th©n tư­¬ng ¸i, gióp ®ì nhau trong c¬ quan, ®¬n vÞ, céng ®ång d©n cư­, x©y dùng cuéc sèng hßa thuËn. TÝch cùc tù gi¸c tham gia c¸c phong trµo, c¸c cuéc vËn ®éng x· héi như­: ñng hé quü “§Òn ¬n ®¸p nghÜa”, quü “V× ngưêi nghÌo”, quü “Ch¨m sãc ngư­êi cao tuæi”, quü “B¶o trî trÎ em”, quü “KhuyÕn häc”. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ nư­íc ®èi víi ngưêi cã c«ng, c¸c gia ®×nh thư¬ng binh – liÖt sü vµ chÝnh s¸ch hËu phư­¬ng qu©n ®éi. TÝch cùc ñng hé, gióp ®ì nh÷ng ngư­êi cã hoµn c¶nh khã kh¨n, ho¹n n¹n, ngư­êi giµ c« ®¬n kh«ng n¬i nương tùa, ®ång bµo bÞ thiªn tai, lò lôt….
Thø tư: øng xö thanh lÞch, tinh tÕ:
    LÞch sù, tinh tÕ trong øng xö, giao tiÕp, kh«ng th« b¹o, kh«ng nãi tôc – chöi bËy. T«n träng ngưêi giµ, phô n÷, quan t©m gi¸o dôc trÎ em, gi÷ g×n nÒ nÕp gia phong, kÝnh trªn nhưêng dưíi trong c¸c mèi quan hÖ gia ®×nh vµ x· héi. ¡n mÆc gän gµng, s¹ch ®Ñp. Gi÷ g×n gi¸ trÞ “thuÇn phong mü tôc” tèt ®Ñp cña d©n téc.
6. §oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa vµ gi÷ g×n, ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc vµ thuÇn phong mü tôc trong nh©n d©n:
VËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn quy ưíc vÒ nÕp sèng v¨n minh trong viÖc cưíi, viÖc tang, lÔ héi vµ n¬i c«ng céng, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng V¨n hãa v¨n nghÖ vµ TDTT.
 PhÊn ®Êu x©y dùng Gia ®×nh v¨n hãa ®¹t 85% tæng sè hé d©n trong toµn phư­êng; Tæ d©n phè v¨n hãa ®¹t 70%;  Khu d©n cư v¨n hãa ®¹t 40% trë lªn.
Víi truyÒn thèng ®oµn kÕt cña C¸n bé, §¶ng viªn vµ nh©n d©n phường Quúnh Mai. V× sù tiÕn bé, d©n chñ vµ v¨n minh cña x· héi. Chóng ta h·y quyÕt t©m thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c môc tiªu, néi dung mµ phong trµo “ Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n hãa” n¨m 2012 ®· ®Ò ra.
              (Hết trích dẫn).
Xin mời cùng thưởng thức nhạc Trịnh (Trịnh Công Sơn):

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét